DisplayLink is now part of Synaptics Inc. Visit synaptics.com and follow on: Twitter logo YouTube logo Facebook logo Facebook logo WeiBo logo WeChat logo

Recruitment Privacy Poland Statement

Data controller: DisplayLink (UK) Ltd, 22 Cambridge Science Park

POLITYKA PRYWATNOŚCI - REKRUTACJA INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), uprzejmie informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DisplayLink (Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, kontakt: ul. Ligocka 103 bud. 3, II p, 40-568 Katowice, (dalej „DisplayLink”).

DisplayLink pozyskuje i przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy jako element procesu rekrutacyjnego w celu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić przejrzystość sposobu pozyskiwania i przetwarzania tych danych, w zgodzie z naszymi obowiązkami w zakresie ich ochrony.

Poniższa polityka prywatności stanowi podsumowanie tego, w jaki sposób i z jakich powodów DisplayLink pozyskuje Pani/Pana dane osobowe w procesie rekrutacji oraz jak postępuje z tymi danymi i jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z ich przetwarzaniem.

Jakie informacje pozyskuje DisplayLink?

DisplayLink pozyskuje o Pani/Panu szereg informacji, obejmujących między innymi:

 • Pani/Pana imię i nazwisko, dane do kontaktu (np. adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji);
 • informacje na temat Pani/Pana kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
 • informacje na temat obecnego wynagrodzenia, w tym uprawnień do dodatkowych świadczeń;
 • informacja o prawie do podejmowania pracy w Polsce; oraz
 • inne informacje istotne w procesie rekrutacji lub które przekazuje nam Pani/Pan dobrowolnie.

DisplayLink cpozyskuje te informacje na różne sposoby, np. dane mogą być zawarte w formularzu zgłoszeniowym, CV, paszporcie, innych dokumentach potwierdzających tożsamości lub pozyskane w trakcie rozmowy rekrutacyjnej lub innych form oceny kandydata, w tym poprzez testy programowania, w których kandydat bierze udział podczas procesu rekrutacji.

DisplayLink będzie także pozyskiwał Pani/Pana dane osobowe od osób trzecich poprzez referencje dostarczane przez Pani/Pana od poprzednich pracodawców. DisplayLink będzie pozyskiwał informacje od osób trzecich wyłącznie, jeżeli zostanie Pani/Panu zaoferowana praca w DisplayLink oraz jeśli wyrazi Pani/Pan na takie pozyskiwanie zgodę. DisplayLink poinformuje Panią/Pana o pozyskiwaniu danych od osób trzecich.

Jeśli Pani/Pana kandydatura zostanie zaakceptowana, będziemy potrzebowali dodatkowych informacji (takich, jak np. numer Pani/Pana konta bankowego w celu wypłaty wynagrodzenia). Poinformujemy Panią/Pana, jakich danych potrzebujemy w danym momencie i prześlemy Pani/Panu oddzielną informację o polityce prywatności, wyjaśniającą potrzebę pozyskania tych danych.

Dane osobowe będą przechowywane w różnych miejscach, w tym w rejestrze Pani/Pana zgłoszenia do pracy, w naszych systemach zarządzania zasobami ludzkimi i w innych systemach IT (w tym również w skrzynce e-mail).

Decyzja w sprawie Pani/Pana kandydatury nie będzie podejmowana wyłącznie poprzez zautomatyzowane podjęcie decyzji.

Jaki jest cel przetwarzania danych przez DisplayLink?

DisplayLink przetwarza dane w celu podjęcia działań poprzedzających zawarcie z Panią/Panem umowy (proces rekrutacji). DisplayLink przetwarza dane również w celu zawarcia z Panią/Panem umowy.

W niektórych przypadkach DisplayLink przetwarza dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, np. jest naszym obowiązkiem sprawdzenie zgodności z prawem zatrudnienia kandydata na terenie Polski przed dopuszczeniem go do pracy.

Podstawą przetwarzania danych osobowych, które wykraczają poza katalog danych, jakich DisplayLink może żądać od Pana/Pani na podstawie przepisów prawa, a które Pan/Pani podała w swojej aplikacji dobrowolnie (np. zdjęcie, zainteresowania) jest Pana/Pani zgoda. Umieszczając takie dodatkowe dane w swojej aplikacji wyraża Pan/Pani zgodę na ich przetwarzanie.

W uzasadnionych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się na podstawie usprawiedliwionego interesu DisplayLink. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy pozwala DisplayLink na zarządzanie procesem rekrutacyjnym, ocenę i potwierdzane przydatności kandydata do pracy i decydowanie o wyborze kandydata, któremu praca zostanie zaoferowana. DisplayLink będzie również przetwarzał dane kandydatów do pracy w celu odpowiedzi na roszczenia i ochrony przed nimi.

Tam, gdzie DisplayLink powołuje się na uzasadniony interes jako podstawę do przetwarzania danych osobowych, rozważyliśmy, czy prawa i wolności pracowników i współpracowników są nadrzędne nad tym interesem i doszliśmy do wniosku, że nie są.

Kto ma dostęp do danych?

Pani/Pana dane będą przekazywane wewnętrznie dla celów przeprowadzenia rekrutacji. Dostęp do tych danych będą mieli m.in. członkowie zespołu HR, osoby przeprowadzające rozmowy kwalifikacyjne, zaangażowane w proces rekrutacji, menedżerowie obszarów, na których powstały wakaty w zatrudnieniu, osoby z obsługi obiektu, które organizują przydział pomieszczeń do spotkań oraz pracownicy z działu IT, jeżeli dostęp do tych danych jest konieczny dla wypełniania ich funkcji.

DisplayLink nie będzie udostępniało Pani/Pana danych dla osób trzecich. Jednakże, jeżeli Pani/Pana kandydatura zostanie zaakceptowana i zostanie Pani/Panu zaoferowane zatrudnienie, wówczas udostępnimy Pani/Pana dane poprzednim pracodawcom w celu uzyskania referencji w sposób opisany powyżej.

DisplayLink nie będzie przekazywał Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W jaki sposób DisplayLink chroni dane osobowe?

DisplayLink poważnie traktuje bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych. Posiadamy wewnętrzne polityki i procedury kontrolne w celu zapewnienia, że Pani/Pana dane nie zostaną zgubione, przypadkowo zniszczone, używane niezgodnie z celem lub ujawnione, i że nie ma do nich dostępu nikt poza członkami naszego personelu w ramach wykonywania ich funkcji. Nasz personel będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Członkowie personelu są obowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy.

Jak długo DisplayLink będzie przechowywał dane osobowe?

Jeżeli Pani/Pana kandydatura nie zostanie zaakceptowana, DisplayLink będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres 6 miesięcy od zakończenia właściwego procesu rekrutacyjnego. DisplayLink przechowuje te dane w celu wykazania, w razie kierowania przeciwko nam ewentualnych roszczeń, że nie dopuszczaliśmy się dyskryminacji w stosunku do kandydatów, i że przeprowadziliśmy proces rekrutacyjny w sprawiedliwy i przejrzysty sposób. Po upływie 6 miesięcy, w sposób bezpieczny zniszczymy Pani/Pana dane osobowe, chyba że Pani/Pana kandydatura zostanie zaakceptowana i rozpocznie Pani/Pan (albo będzie miała Pani/Pan plan rozpocząć) pracę w DisplayLink.

Jeśli Pan/Pani wyrazi zgodę DisplayLink na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą przechowywane przez okres kolejnych 12 miesięcy. Po upływie tego okresu lub w przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody, dane te zostaną usunięte lub zniszczone.

Jeśli DisplayLink otrzyma Pana/Pani dane od agencji zatrudnienia, dane te będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, o ile Pana/Pani dane osobowe zostaną nam przesłane przez inną agencję w tym 12-miesięcznym okresie.

Jeżeli Pani/Pana kandydatura zostanie zaakceptowana, dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji zostaną przeniesione do Pani/Pana akt pracowniczych. Okresy przechowywania Pani/Pana danych zostaną Pani/Panu wówczas przekazane w nowej informacji o polityce prywatności.

Prawa Pani/Panu przysługujące

Jako osoba, której dane dotyczą, przysługuje Pani/Panu szereg praw:

 • prawo dostępu do danych i uzyskania kopii Pani/Pana danych na życzenie;
 • prawo dostępu do danych i uzyskania kopii Pani/Pana danych na życzenie;
 • prawo żądania usunięcia danych lub zaprzestania ich przetwarzania, np. w sytuacji gdy przechowywanie danych nie jest już konieczne dla celów, w jakich zostały zebrane;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, gdy powołujemy się na uzasadniony interes administratora, jako podstawę przetwarzania;
 • prawo zwrócenia się do nas o zaprzestanie przetwarzania danych przez pewien okres w sytuacji gdy dane są nieprecyzyjne lub pojawiła się wątpliwość, czy nasz Pani/Pana interes jest nadrzędny względem naszych uzasadnionych interesów dla przetwarzania danych, czy też nie;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli zechce Pan/Pani skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, proszę skontaktować się z: DPO@synaptics.com.

DisplayLink powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez DPO@synaptics.com.

Co jeśli nie przekaże nam Pani/Pan danych osobowych?

Podanie DisplayLink danych osobowych nie jest dla Pani/Pana wymogiem ustawowym ani umownym w procesie rekrutacji. Jednakże, jeżeli nie przekaże Pani/Pan nam tych danych, nie będziemy mogli przeprowadzić wobec Pani/Pana procesu rekrutacyjnego w sposób prawidłowy albo wcale.

Explore the Benefits of DisplayLink